شمارنده ها

چهارمین جلسه تدبر در قرآن کریم با موضوع حسن ظن به خداوند روز دوشنبه 22خرداد در سالن جلسات مجتمع برگزار گردید.

شمارنده ها