1. دانشگاه صنعتی مالک اشتر، یک دانشگاه دستگاهی و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد. لذا کلیه دانشجویان موظف به رعایت قوانین و دستورالعمل های این وزارت و ستادکل نیروهای مسلح می باشند.

2. رعایت اصول اخلاق مداری و دین محوری و پرهیز از ورود به فعالیت های سیاسی و حزبی و تمرکز بر تحصیل و کسب علم و دانش مورد تاکید موکد می باشد.

3. پوشش دانشجویان آقا و بانوان دانشجو در دانشگاه و اماكن وابسته و تابعه باید متناسب با ضوابط، مقررات و دستورالعمل های ابلاغی از سوی  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (چادر و لباس کاملا پوشیده، مناسب و ساده) باشد. 

4. دانشگاه صنعتی مالک اشتر هیچگونه تعهدی برای استخدام دانش آموختگان ندارد. برای بخش محدودی از دانش آموختگان در صورت برخورداری کامل از شرایط عمومی و اختصاصی دانشگاه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پس از تایید مبادی حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی و نیز نیاز سازمان های صنعتی ودجا، امکان استخدام وجود خواهد داشت.

5. موضوع پایان نامه/رساله هاي تحصيلي دانشجويان از محل پروژه هاي تحقيقاتي نياز محور تعریف و انجام خواهد شد.

6. داوطلبان باید متعهد به ارزش های اسلامی-انقلابی و اعتقاد راسخ به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.

7. دانشـجويان مـي تواننـد مطـابق ضوابط، مقررات و دستورالعمل های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از فرصـت تحقيقاتي استفاده نمايند.

8. پذيرفته شدگان مي توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشـجويان مطـابق آيـين نامـه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اسـتفاده نماينـد .

9. برخورداری از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای داوطلب و خانواده وی ضروری است.

10. دانشجویان این دانشگاه موظف به اخذ و گذراندن حداقل یک درس سازمانی(بدون احتساب در معدل) از میان دروس ارائه شده می باشند.

شرایط اختصاصی دانشگاه برای داوطلبان برتر

1- دانش آموختگان مرد دانشگاه هاي صنعتی شریف، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و صنعتی اصفهان با رتبه 1 تا 3 مقطع کارشناسی دوره روزانه در رشته هاي مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت که از طریق استعداد درخشان و یا کنکور سراسري کارشناسی ارشد در این دانشگاه پذیرش می شوند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع، پس از دانش آموختگی به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در خواهند آمد.

2- دانش آموختگان مرد مقطع کارشناسی دانشگاه هاي صنعتی شریف، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و صنعتی اصفهان با رتبه کمتر از 400 سهمیه آزاد در کنکور سراسري کارشناسی ارشد در رشته هاي مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی مواد و مهندسی هوافضا، پس از دانش آموختگی (حداکثر در پنج نیمسال تحصیلی) مشروط به کسب معدل بالاي 17(بدون احتساب پایان نامه) و کسب رتبه اول تا سوم، در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع، به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح در خواهند آمد.

شرایط خوابگاه دانشجویی

تهران:

 - دانشگاه دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) می‌باشد.

 - با توجه به محدودیت ها، به دانشجویان روزانه غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت موجود و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می‌گیرد.

 - به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نمی گیرد. 

 -  دانشگاه در تهران فاقد خوابگاه متاهلی می باشد.

شاهین شهر:

 - دانشگاه دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) و خوابگاه متاهلی می‌باشد.

 -  به دانشجویان غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت موجود و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می‌گیرد.

شیراز:

 -دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهی می‌باشد.

1. دانشگاه صنعتی مالک اشتر، یک دانشگاه دستگاهی و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد. لذا کلیه دانشجویان موظف به رعایت قوانین و دستورالعمل های این وزارت و ستادکل نیروهای مسلح می باشند.

2. رعایت اصول اخلاق مداری و دین محوری و پرهیز از ورود به فعالیت های سیاسی و حزبی و تمرکز بر تحصیل و کسب علم و دانش مورد تاکید موکد می باشد.

3. پوشش دانشجویان آقا و بانوان دانشجو در دانشگاه و اماكن وابسته و تابعه باید متناسب با ضوابط، مقررات و دستورالعمل های ابلاغی از سوی  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (چادر و لباس کاملا پوشیده، مناسب و ساده) باشد. 

4. دانشگاه صنعتی مالک اشتر هیچگونه تعهدی برای استخدام دانش آموختگان ندارد. برای بخش محدودی از دانش آموختگان در صورت برخورداری کامل از شرایط عمومی و اختصاصی دانشگاه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پس از تایید مبادی حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی و نیز نیاز سازمان های صنعتی ودجا، امکان استخدام وجود خواهد داشت.

5. موضوع پایان نامه/رساله هاي تحصيلي دانشجويان از محل پروژه هاي تحقيقاتي نياز محور تعریف و انجام خواهد شد.

6. داوطلبان باید متعهد به ارزش های اسلامی-انقلابی و اعتقاد راسخ به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.

7. دانشـجويان مـي تواننـد مطـابق ضوابط، مقررات و دستورالعمل های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از فرصـت تحقيقاتي استفاده نمايند.

8. پذيرفته شدگان مي توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشـجويان مطـابق آيـين نامـه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اسـتفاده نماينـد .

9. گزینش نهایی دانشجویان در کلیه رشته ها مبتنی بر نیازهای صنعت دفاعی و با اولویت کارکنان نیروهای مسلح و با انجام مصاحبه و بررسی رزومه و سوابق فنی-علمی خواهد بود.

10. برخورداری از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای داوطلب و خانواده وی ضروری است.

11. دانشجویان این دانشگاه موظف به اخذ و گذراندن حداقل یک درس سازمانی(بدون احتساب در معدل) از میان دروس ارائه شده می باشند.

شرایط اختصاصی دانشگاه برای داوطلبان برتر

1- دانش آموختگان مرد دانشگاه هاي صنعتی شریف، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و صنعتی 

اصفهان با رتبه 1 تا 3 مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه در رشته هاي مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، 

مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت که از طریق استعداد درخشان و یا کنکور سراسري دکتري در این دانشگاه پذیرش می شوند ، پس از 

آزمون جامع و تصویب پیشنهادیه رساله و در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع، به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخواهند آمد.

2- دانش آموختگان مرد مقطع کارشناسی ارشد رشته هاي مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی مواد، 

مهندسی هوافضا و مدیریت، حائز رتبه هاي کمتر از 50 سهمیه آزاد در کنکور سراسري دکتري، پس از آزمون جامع و تصویب پیشنهادیه رساله در 

صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع، به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح درخواهند آمد.

3- داوطلبان مرد در رشته هاي مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت، پس از دانش آموختگی (حداکثر در هشـت نیمسـال تحصـیلی) مشـروط به مرتبط بودن موضـوع رسـاله دکتري با نیاز صـنعت دفاعی و دفاع با درجه عالی و کسب معدل بالاي 18(بدون احتساب نمره رساله)، در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع، به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح درخواهند آمد.

شرایط خوابگاه دانشجویی

تهران:

 - دانشگاه دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) می‌باشد.

 - با توجه به محدودیت ها، به دانشجویان روزانه غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت موجود و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می‌گیرد.

 - به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نمی گیرد. 

 -  دانشگاه در تهران فاقد خوابگاه متاهلی می باشد.

 

شاهین شهر:

 - دانشگاه دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) و خوابگاه متاهلی می‌باشد.

 -  به دانشجویان غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت موجود و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می‌گیرد.

 

شیراز:

 -دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهی می‌باشد.

 

 

شمارنده ها