1. دانشگاه صنعتی مالک اشتر، یک دانشگاه نظامی دستگاهی است و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م و تابع ستادکل نیروهای مسلح می باشد. لذا کلیه دانشجویان موظف به رعایت قوانین و مقررات و نیز دستورالعمل ها، ضوابط حاکم و خاص این وزارت و ستادکل نیروهای مسلح می باشند.

2. رعایت اصول اخلاق مداری و دین محوری و پرهیز از ورود به فعالیت های سیاسی و سیاست زدگی و همچنین اقدام جهت توسعه مسیر نوآوری و نیز دوری از امور بدور از شان ضوابط دانشگاه  و تمرکز بر تحصیل مورد تاکید موکد می باشد.

3. پوشش آقایان دانشجو و نیز بانوان دانشجو در دانشگاه و اماكن وابسته و تابعه باید متناسب با ضوابط، مقررات و دستورالعمل های ابلاغی از سوی  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین دستورالعمل های ستادکل نیروهای مسلح(چادر و لباس کاملا پوشیده، مناسب و ساده) باشد. 

4. ورود در هرگونه فعاليتهاي حزبي و جانبداري از احزاب در داخل دانشگاه غیر مجاز و ممنوع می باشد.

5. دانشگاه صنعتی مالک اشتر هیچگونه تعهد و تضمینی برای استخدام دانش آموختگان ندارد. تنها برای  درصد محدودی از دانش آموختگان در صورت برخورداری کامل از شرایط عمومی و مشمول شرایط خاص دانشگاه و سازمان های صنعتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستادکل نیروهای مسلح و پس از تایید مبادی حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی و نیز نیاز مبرم سازمان های صنعتی ودجا و یا نیروهای مسلح، امکان استخدام محدود و موردی در صنایع دفاعی وجود خواهد داشت.

6. موضوع پایان نامه/رساله هاي تحصيلي دانشجويان از محل پروژه هاي تحقيقاتي نياز محور تعریف و انجام خواهد شد.

7. داوطلبان باید دارای استعداد بالا و متعهد به ارزش های دینی- عملی و اعتقاد راسخ به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.

8. دانشـجويان مـي تواننـد مطـابق ضوابط، مقررات و دستورالعمل های  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از فرصـت تحقيقاتي استفاده نمايند.

9. پذيرفته شدگان همانند ساير دانشجويان كشور مي توانند از مزاياي صندوق رفاه دانشـجويان مطـابق آيـين نامـه وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري اسـتفاده نماينـد .

10. گزینش نهایی دانشجویان در کلیه رشته ها مبتنی بر نیازها و با اولویت کارکنان نیروهای مسلح و با انجام مصاحبه و بررسی روزمه و سوابق فنی-علمی به تشخیص محل استخدام (در صورت وجود) خواهد بود

11. برخورداری از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای داوطلب و خانواده وی ضروری است.

12. دانشجویان این دانشگاه موظف به اخذ و با موفقیت گذراندن حداقل یک درس سازمانی(بدون احتساب در معدل) از میان دروس ارائه شده می باشند.

شرایط اختصاصی دانشگاه برای داوطلبان برتر

1- دانش آموختگان مرد رتبه 1 تا 3 مقطع کارشناسی روزانه دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت در رشته های ( مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت)، که از طریق استعداد درخشان و یا کنکور سراسری در این دانشگاه پذیرش می شوند (حداکثر 2 سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنها در مقطع کارشناسی گذشته باشد)، در صورت دارا بودن شرایط اختصاصی وزارت دفاع، بعد از تصویب پروپزال به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد. 

2- داوطلبان مرد با رتبه های کمتر از 400 سهمیه آزاد آزمون کارشناسی ارشد ، فارغ التحصیل دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعتی مالک اشتر در رشته های ( مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا، مهندسی شیمی و مدیریت) پس از دانش آموختگی و مشروط به کسب معدل بالای 17(بدون احتساب پایان نامه) و دانش آموختگی در حداکثر 5 نیمسال تحصیلی و قرار گرفتن در میان دانش آموختگان اول تا سوم هر  دوره، در صورت دارا بودن شرایط اختصاصی وزارت دفاع، به استخدام وزارت دفاع در خواهند آمد.

 3- رتبه های دو رقمی مرد آزمون کارشناسی ارشد در رشته های(مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت) در صورت دارا بودن شرایط اختصاصی وزارت دفاع بعد از تصویب پروپزال، به استخدام وزارت دفاع درخواهند آمد.

 

1. دانشگاه صنعتی مالک اشتر، یک دانشگاه نظامی دستگاهی است و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م و تابع ستادکل نیروهای مسلح می باشد. لذا کلیه دانشجویان موظف به رعایت قوانین و مقررات و نیز دستورالعمل ها، ضوابط حاکم و خاص این وزارت و ستادکل نیروهای مسلح می باشند.

2. رعایت اصول اخلاق مداری و دین محوری و پرهیز از ورود به فعالیت های سیاسی و سیاست زدگی و همچنین اقدام جهت توسعه مسیر نوآوری و نیز دوری از امور بدور از شان ضوابط دانشگاه  و تمرکز بر تحصیل مورد تاکید موکد می باشد.

3. پوشش آقایان دانشجو و نیز بانوان دانشجو در دانشگاه و اماكن وابسته و تابعه باید متناسب با ضوابط، مقررات و دستورالعمل های ابلاغی از سوی  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین دستورالعمل های ستادکل نیروهای مسلح(چادر و لباس کاملا پوشیده، مناسب و ساده) باشد. 

4. ورود در هرگونه فعالیتهای حزبی و جانبداری از احزاب در داخل دانشگاه غیر مجاز و ممنوع می باشد.

5. دانشگاه صنعتی مالک اشتر هیچگونه تعهد و تضمینی برای استخدام دانش آموختگان ندارد. تنها برای  درصد محدودی از دانش آموختگان در صورت برخورداری کامل از شرایط عمومی و مشمول شرایط خاص دانشگاه و سازمان های صنعتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستادکل نیروهای مسلح و پس از تایید مبادی حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی و نیز نیاز مبرم سازمان های صنعتی ودجا و یا نیروهای مسلح، امکان استخدام محدود و موردی در صنایع دفاعی وجود خواهد داشت.

6. موضوع پایان نامه/رساله های تحصیلی دانشجویان از محل پروژه های تحقیقاتی نیاز محور تعریف و انجام خواهد شد.

7. داوطلبان باید دارای استعداد بالا و متعهد به ارزش های دینی- عملی و اعتقاد راسخ به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشند.

8. دانشـجویان مـی تواننـد مطـابق ضوابط، مقررات و دستورالعمل های  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از فرصـت تحقیقاتی استفاده نمایند.

9. پذیرفته شدگان همانند سایر دانشجویان كشور می توانند از مزایای صندوق رفاه دانشـجویان مطـابق آیـین نامـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری اسـتفاده نماینـد .

10. گزینش نهایی دانشجویان در کلیه رشته ها مبتنی بر نیازها و با اولویت کارکنان نیروهای مسلح و با انجام مصاحبه و بررسی روزمه و سوابق فنی-علمی به تشخیص محل استخدام (در صورت وجود) خواهد بود

11. برخورداری از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای داوطلب و خانواده وی ضروری است.

12. دانشجویان این دانشگاه موظف به اخذ و با موفقیت گذراندن حداقل یک درس سازمانی(بدون احتساب در معدل) از میان دروس ارائه شده می باشند.

شرایط اختصاصی دانشگاه برای داوطلبان برتر

1- دانش آموختگان مرد دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت با رتبه 1 تا 3  دوره روزانه در مقطع کارشناسی ارشد پس از آزمون جامع و تصویب پیشنهادیه رساله  و در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد.

2- داوطلبان مرد همه دانشگاه ها با رتبه های کمتر از 50 سهمیه آزاد در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت پس از پس از آزمون جامع و تصویب پیشنهادیه رساله در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد.

3-  دانش آموختگان مرد همه دانشگاه ها در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت که با درجه عالی فارغ التحصیل می شوند مشروط به مرتبط بودن موضوع رساله دکتری با نیاز صنعت دفاعی ، دانش آموختگی در طی 9 نیم سال تحصیلی و کسب معدل بالای 18( بدون احتساب نمره پایان نامه) پس از فارغ التحصیلی در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد.

شرایط خوابگاه دانشجویی

مرکز تهران:

 - دانشگاه دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) می‌باشد.

 - با توجه به محدودیت ها، به دانشجویان روزانه غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت اسكان موجود و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می‌گیرد.

 - به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نمی گیرد. 

 - دانشگاه در تهران فاقد خوابگاه متاهلی می باشد.

 مرکز شاهین شهر:

 - دانشگاه دارای خوابگاه مجردی (خواهران و برادران) و خوابگاه متاهلی می‌باشد.

 - به دانشجویان غیربومی متقاضی، بر اساس ظرفیت اسكان موجود و صرفا در سنوات مجاز خوابگاه تعلق می‌گیرد.

 مرکز شیراز:

 -دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهی می‌باشد.

 

شمارنده ها