شمارنده ها

 

 

تلفن : 45914444 - 031

Email: it@mut-es.ac.ir

 

 

اهداف و ماموریت ها:

 تدوين و اجرای سياست‌هاي کلان دانشگاه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات 

 تأمين و توسعه زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات

 ايجاد زيرساخت شبکه جهت رسيدن به شبکه دورن سازماني پرسرعت، با قابليت دسترسي بالا و امن

 توسعه و پشتيباني از سامانه هاي اتوماسیون اداري، مالي، آموزشي، پژوهشي و دانشجويي براي رسيدن به يک دانشگاه الکترونيکي

 برقراري و مديريت ارتباطات امن با شبکه اينترنت

 ارائه مشاوره و پشتيباني در زمينه سخت افزارها و نرم افزارهای فناوري اطلاعات و ارتباطات

 تأمين دسترسي امن و مطمئن کاربران به داده ها و اطلاعات سازماني

 نظارت بر حسن انجام کليه فعاليت هاي مربوط به حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات واحد هاي دانشگاهي

اهداف و ماموریت ها:

 تدوين و اجرای سياست‌هاي کلان دانشگاه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات 

 تأمين و توسعه زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات

 ايجاد زيرساخت شبکه جهت رسيدن به شبکه دورن سازماني پرسرعت، با قابليت دسترسي بالا و امن

 توسعه و پشتيباني از سامانه هاي اتوماسیون اداري، مالي، آموزشي، پژوهشي و دانشجويي براي رسيدن به يک دانشگاه الکترونيکي

 برقراري و مديريت ارتباطات امن با شبکه اينترنت

 ارائه مشاوره و پشتيباني در زمينه سخت افزارها و نرم افزارهای فناوري اطلاعات و ارتباطات

 تأمين دسترسي امن و مطمئن کاربران به داده ها و اطلاعات سازماني

 نظارت بر حسن انجام کليه فعاليت هاي مربوط به حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات واحد هاي دانشگاهي

در محیط‌های دانشگاهی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یکی از تاثیرگذارترین مولفه ها است که در ساختارهای متفاوت و بصورت بسیار گسترده بکارگرفته می‌شود. این موضوع ریشه در ارتقای نیازهای کاربری و پیشرفت در بکارگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد. استفاده از فاوا در راهبری و مدیریت سیستم های آموزشی و پژوهشی افق جدیدی در افزایش بهره وری آموزش و پژوهش را ترسیم نموده است که گستره ای از درخواست ها و کاربردهای نوین از جمله آموزش الکترونیک، پژوهش های داده محور و کتابخانه‌های دیجیتال را در این حوزه مطرح می سازد.

 

اهداف و ماموریت ها:

 تدوين و اجرای سياست‌هاي کلان دانشگاه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات 

 تأمين و توسعه زير ساخت‌هاي فناوري اطلاعات

 ايجاد زيرساخت شبکه جهت رسيدن به شبکه دورن سازماني پرسرعت، با قابليت دسترسي بالا و امن

 توسعه و پشتيباني از سامانه هاي اتوماسیون اداري، مالي، آموزشي، پژوهشي و دانشجويي براي رسيدن به يک دانشگاه الکترونيکي

 برقراري و مديريت ارتباطات امن با شبکه اينترنت

 ارائه مشاوره و پشتيباني در زمينه سخت افزارها و نرم افزارهای فناوري اطلاعات و ارتباطات

 تأمين دسترسي امن و مطمئن کاربران به داده ها و اطلاعات سازماني

 نظارت بر حسن انجام کليه فعاليت هاي مربوط به حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات واحد هاي دانشگاهي

 

تلفن : 45914444 - 031

Email: it@mut-es.ac.ir

شمارنده ها