•       

شمارنده ها

 

مطالب خواندنی 

Card Image

فیلم و پویا نمایی ها

Card Image

 داده نمایی  و نمایه ها

Card Image

تصاویر آگاه سازی

Card Image

شمارنده ها

 

Card Image

کاربرگ های مورد نیاز

کاربران و همکاران گرامی میتوانند فرم ها و کاربرگ های مورد نیاز خود را در مجموعه حفاظت اطلاعات از آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به نماینده حفاظت تحویل نمایند.

Card Image

مجموعه سوالات متداول

با توجه به اهمیت آگاه سازی مناسب کاربران گرامی، در این بخش سوالات متداول کاربران در خصوص موضوعات حفاظت اطلاعات به همراه پاسخ آورده شده است.

گزارش تصویری

حاج قاسمی که نمی شناسیمش!

اگر مشی و مرام حاج قاسم ها در جامعه و اعمال و رفتارمان جاری می شد، تصور زندگی در عصر ظهور ملموس تر می شد.

شمارنده ها