مراکز آموزشی و پژوهشی مجتمع مکانیک

با توجه به حوزه ی ماموریتی مجتمع در ساختار دانشگاه، این مجتمع از چندین مرکز علمی پژوهشی تشکیل شده است که فعالیت غالب آنها در حوزه های مرتبط با مهندسی مکانیک ، مهندسی هوافضا و مهندسی  دریا می باشد.  

برخی از مهمترین زمینه های تحقیقاتی جاری در این مراکز علمی پژوهشی در ذیل آورده شده است: 

حوزه علوم و فناوری هوایی

حوزه موتور و قوای محرکه

حوزه تجهیزات زمینی و خودرویی

حوزه علوم و فناوری دریایی