جهت تماس با کارکنان مرکز اطلاع رسانی خوارزمی با شماره های ذیل تماس بگیرید:

شماره تماس کارکنان مرکز اطلاع رسانی  
بخش شماره مستقیم شماره تماس داخلی شماره دانشگاه دور نگار
مدیریت مرکز اطلاع رسانی

02122957635

38233 02122945141_4 26754407
سفارشات _ 38237 _ _
سازماندهی   02122948243 38237 _ _
خدمات مشاوره اطلاعاتی 02122948243 38217 _ _

 

جهت تماس با کارکنان مرکز اطلاع رسانی با شماره های ذیل تماس بگیرید:
شماره تماس کارکنان مرکز اطلاع رسانی  
بخش شماره مستقیم شماره تماس داخلی شماره دانشگاه دور نگار
مدیریت مرکز اطلاع رسانی

03145368916

14069

03145226001 - 4

03145368916
کتابخانه الکتروتنیک و خدمات فنی   03145914469 14469 _ _
خدمات مشاوره اطلاعاتی   03145914068 14068 _ _