پژوهشكده رادار، جنگال و مخابرات دريايي

حوزه های پژوهشی پژوهشکده رادار، جنگال و مخابرات دریایی عبارت است از :
 سامانه های ارتباطات فرا ساحل برد بلند
 سامانه های مخابراتی سطحی و زیر سطحی
 شبکه  ارتباطی، کنترل، هدایت و مخابرات 

 

پژوهشكده هيدروآيروديناميك

حوزه های پژوهشی پژوهشکده هیدروآیرودینامیک عبارت است از :
آیرودینامیک شناور های پرنده
هیدرودینامیک تجربی
هدایت، کنترل و پایداری شناورهای پرنده
سازه و مکانیزم شناور های پرنده
شبیه سازی پرواز
شبیه سازی عددی در حوزه های سیالات و جامدات

 

پژوهشكده هيدروفيزيك

حوزه های پژوهشی پژوهشکده هیدروفیزیک عبارت است از :
سونارهای:  مدرن سطحی و زیر سطحی تصویر بردار از بستر دریا
سامانه های مدرن ارتباطی زیر آب
سامانه های آشکار سازی غیر آکوستیکی، اندازه گیری داده های محیطی
 مدل سازی مشخصه های هیدروفیزیکی و هیدرودینامیکی آب دریا و فیزیک دریا