شمارنده ها

آزمایشگاه های مجتمع علوم و فناوری هوا دریا

آزمایشگاه مرجع هیدروآیرودینامیک/ حوضچه کشش

این آزمایشگاه از سال 1390 و با هدف «تعیین ضرایب هیدرودینامیکی وآیرودینامیکی از طریق تست مدل شناورهای سطحی، اثر سطحی و زیر سطحی » درمجتمع راه اندازی شده است .

شمارنده ها