شمارنده ها

برگزاری کارگاه ISO17025

کارگاه ISO17025 در تاریخ آبان ماه 1400 به مدت 8 ساعت و با حضور تعدادی از مسئولین و همکاران مرتبط با آزمایشگاه‌های مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت توسط پژوهشکده مهندسی مواد این مجتمع برگزار گردید.

شمارنده ها