شمارنده ها

طراحی شهری نوعی ایجاد رابطه نزدیک میان ویژگی های دیداری و احساسی بین مردم، محیط ساخته شده و محیط طبیعی است. هدف نهایی طراحی شهری ارتقاءکیفیت زندگی انسان است.

شمارنده ها