شمارنده ها

این کتاب شامل 20 فصل می باشد. کتاب حاضر مجموعه‎ی کاملی از جنبه‎های علمی و تجربی پدیده انفجار بوده و جمع‎بندی مناسبی در بین اسناد و منابع منتشره دارد. این کتاب دارای ادبیاتی بسیار ساده و قابل فهم می‎باشد که جهت بهره‎برداری هرچه بیشتر جامعه مخاطبین دانشگاهی و علاقمندان به مباحث موج و انفجار مرجع مناسبی است.

شمارنده ها