شمارنده ها

در این آزمايشگاه توسعه صنعتی سویه های نوترکیب و جداسازی و تخلیص فراورده های دارویی نوترکیب صورت می گیرد.

شمارنده ها