رئیس اداره دانشگاه صنعتی مالک اشتر از پردیس شیراز دانشگاه بازدید کرد.

شمارنده ها