شمارنده ها

روزگارتان از رحمت ←الرَّحْمَنُ الرَّحِیم→ لبریز. سفرهٔ تان از نعمت ←رَبُّ الْعَالَمِین→ سرشار… چشمانتان به نورِ اللَّه نور السَّموَاتِ وَالَارض روشن… کفه ترازویتان در ردیف ←فَأمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِینُه→ میزان زندگانیتان ←فِی عِیشَهِ رَّاضِیَه→ باشد… و عاقبتتان ←عِندَ مَلِکَ الْمُقتَدِر ختم به خیر باد آمــــــــــین یا رَبَّ الْعالَمین

شمارنده ها