بازدید سردار فرحی از مراحل ساخت پارک علم و فناوری شیخ بهایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها