وزیر دفاع: تبیین واقعیت ها در کنار ایجاد امید، اعتماد و نشاط از وطایف روابط عمومی ها است.

شمارنده ها