شمارنده ها

کارگاه آنلاین آشنایی با طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR)

در ماه جاری کارگاه آنلاین آشنایی با طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR) توسط انجمن علمی مجتمع مواد برگزار گردید.

شمارنده ها