روش های نوین حفاظت شخصی

کتب اطلاعاتی

این کتاب توسط آقای پیتر کانستردین تالیف و آقای رضا تبریزیان آن را به فارسی ترجمه کرده است. با توجه به روش های مختلف ترور و حذف فیزیکی، موارد در هفده فصل به صورت تفصیلی نگارش شده است.