دیواره آتش انسانی

کتب اطلاعاتی

در این کتاب، پس از پرداختن به مفهوم دیواره آتش و مقوله امنیت که هدف دیوارة آتش نیز برقراری و ایجاد امنیت است، ابتدا به تهدید و آسیب پذیری پرداخته خواهد شد تا نوع تهدیدها بررسی شود و آسیب پذیریهای آن نیز مشخص گردد و پس از آن به مفاهیمی همچون عزت، جهاد کبیر و باور که در ارتباط با موضوع هستند، اشاره می گردد.