شمارنده ها

با حضور دکتر شفقت ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر و آقای مهندس کاظم مرتاض مالک شرکت آذر باتری تفاهم نامه همکاری در حوزه خدمات فنی مهندسی جهت ساخت خودرو برقی منعقد گردید.

شمارنده ها