سردار تقی زاده: رسالت اصلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ایجاد تحولی بنیادین در حوزه آموزش و پژوهش، در جبهه علم و دانش و فناوری است

شمارنده ها