شمارنده ها

کارگاه ISO17025 در تاریخ آبان ماه 1400 به مدت 8 ساعت و با حضور تعدادی از مسئولین و همکاران مرتبط با آزمایشگاه‌های مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت توسط پژوهشکده مهندسی مواد این مجتمع برگزار گردید.

استاندارد  ISO17025استانداری بین المللی و تخصصی ویژهی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه‌ها می پردازد. استاندارد ISO17025 الزامات کلی برای احراز صلاحیت، انجام آزمون‌ها و یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را توسط ازمایشگاه‌ها مشخص می سازد.

شمارنده ها