شمارنده ها

انجمن علمی مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت در تاریخ 22 دی ماه 1400 از نمایشگاه بین المللی صنایع لاستیک، واقع در هتل المپیک تهران بازدید نمودند.

شمارنده ها