هیئتی از جمهوری عربی سوریه با حضور در دانشگاه صنعتی مالک اشتر با توانمندیهای این دانشگاه آشنا شدند.

شمارنده ها