مراسم سالگرد شهید حمیدرضا باب الخانی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.

شمارنده ها