رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع: در حوزه صنعت دفاعی و نظامی بسیاری از تجهیزات بومی‌سازی شده که صنعت هوایی و ساخت جنگنده یکی از آنها است.

شمارنده ها