معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع: متخصصان صنعت دفاعی به موشک فراصوت دست پیدا کردند.

شمارنده ها