رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر: باید هویت دینی جوانان را تقویت و معیارها و ارزش ها را به آن ها عرضه کرد.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها