وزیر دفاع: وزارت دفاع رتبه نخست به کارگیری نخبگان در کشور را دارد.

شمارنده ها