جانشین رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر منصوب شد.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها