معاون توسعه و مدیریت وزارت دفاع: ۹۵درصد پروژه‌های وزارت دفاع در دو سال گذشته به محصول تبدیل شد.

شمارنده ها