دبیر شورای عالی امنیت ملی: وزارت دفاع باید همچنان در مسیر تمدن سازی گام بردارد.

شمارنده ها