دکتر جلیلی: سهم دانشگاه ها باید در ریل گذاری کشور و مسائل تحقیقاتی و پژوهشی دیده شود.

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها