دکتر متقی: مهمترین و بزرگترین رهاورد شهید سلیمانی برای کشور قدرت بازدارندگی است.

شمارنده ها