دکتر عصاریان نژاد: شهید سلیمانی به دنبال تعادل در امنیت مشارکتی برای ایجاد ثبات در منطقه بود و در کارکرد امنیتی‌اش به هیچ کس ظلم نکرد.

شمارنده ها