مراسم دومین سالگرد شهادت دکتر فخری زاده در امام زاده صالح تهران برگزار می گردد.

شمارنده ها