امام راحل انقلاب را لطف الهی می دانست

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها