اولین جلسه شورای راهبردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر با حضور رئیس جدید دانشگاه و مدیران و رؤسای مجتمع های دانشگاهی برگزار شد.

شمارنده ها