دومین سالگرد شهادت «سردار دلها» در اصفهان برگزار شد

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها