ماهواره بر سیمرغ سه محموله تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها