معاون سیاسی ودجا در افتتاحیه دوره تربیت افسران جنگ نرم در دانشگاه صنعتی مالک اشتر:

تصاویر بیشتر:

شمارنده ها