مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا در سال 1365 در شهر شیراز آغاز به کار نموده است.