مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا ، برآمده از نخستین نهادهای صنعت دفاعی در جنوب کشور است.