رتبه اول نشريه برتر در جشنواره پژوهش و فناوري سال 1398 دانشگاه صنعتي مالك اشتر- نشريه هيدروفيزيك