رتبه سوم نشريه برتر در جشنواره پژوهش و فناوري سال 1397 دانشگاه صنعتي مالك اشتر-نشريه هيدروفيزيك