برگزاري همايش بين المللي شناورهاي تندرو در سال 1384

تصاویر بیشتر: