مقام برتر هجدهمين جشنواره خوارزمي در سال 1383 در پژوهش هاي كاربردي (طراحي و ساخت قايق هاي پرنده)