رتبه اول هفدهمين جشنواره خوارزمي در سال 1382 در پژوهش هاي كاربردي ( طراحي و ساخت هواناوهاي كلاس متوسط)