ساختار مدیریتی
1397-10-11

ساختار مدیریتی مرکز نوآوری و کارآفرینی به صورت زیر است: