نقشه ی سایت
جمعه  26  شهریور  1400

لیست نرم افزارهای قابل اجرا

 

 

Ansys Fluent

Espresso

Feko

Ansys CFX

ELK

icc & ifort

Wien2k

Comsol

MatheMatica

Siesta

Abaqus

Starccm

Matlab

Gromacs

ADS

Maple

Zoopic

Vasp

 

واحدهای ستادی و دانشگاهی